Om fornybar energi

Fornybar energi kan ikke brukes opp
Vannkraft, solenergi, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft er eksempler på fornybare energikilder. 

Det er nok fornybar energi til å forsyne hele verden mange ganger i forhold til det energibehovet vi har i dag. Men det er krevende og kostbart å utnytte all energien.

Ikke-fornybar energi er fossile energikilder som for eksempel kull, olje og gass som kun kan brukes en gang, og som gir utslipp av CO2 når det brukes til å produsere energi. Utslippene fra fossile energikilder bidrar til at temperaturen på jorda gradvis stiger, som igjen fører til at isen smelter, vi får høyere vannstand og økende tørke i områder som allerede er preget av ørken.

FNs klimamål er å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt to grader celcius i 2050. For å nå dette målet må utslippene reduseres med 85-90 prosent. Siden energiproduksjon og energibruk står for 40 prosent av de globale klimagassutslippene, må det skje en stor omveltning i denne sektoren ved at bruken av fossil energi i verden erstattes med fornybar energi.

I Norge produseres nesten all strømmen fra vannkraftverk. Norsk strøm er derfor nesten 100 prosent fornybar. Ingen andre land har tilsvarende andel ren energi i sin strømproduksjon. 

Norge har samtidig et overskudd av fornybar energi, og denne bør tas i bruk på nye områder til å erstatte fossil energibruk. Dette kan blant annet gjøres gjennom mer bruk av elbiler, ved å erstatte oljefyring i hus og bruke strøm fremfor gass som energikilde på olje- og gassplattformer.